zoeken

Privacy policy

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: GDPR). Met deze privacy policy willen wij u informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. deze verwerking. De onderhavige Privacyverklaring werd aangepast op 26/06/2019.

Schöck België BV kan deze Privacyverklaring eenzijdig aanpassen en updaten door deze pagina aan te passen. De datum van de laatste update staat hiervoor vermeld. Door uw gebruik van deze website voort te zetten, stemt u in met deze verklaring. Wij verzoeken u vriendelijk om deze pagina met enige regelmaat te controleren. Indien er echter aanzienlijke wijzigingen in de Privacyverklaring zouden worden doorgevoerd, dan zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen.

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Schöck België BV. U kan ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail of telefoon:

Schöck België BV
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge

Tel: +32 9 261 00 70
Email: info@schock-belgie.be

2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om producten te leveren en diensten te verlenen en om deze te optimaliseren, om met u te communiceren, voor de facturatie en boekhouding, voor klanten- en leveranciersbeheer, ter bestrijding van fraude, voor het beheer van geschillen, voor technisch-commerciële inlichtingen, ter beveiliging, voor marketingdoeleinden, om uw gedrag op de website te analyseren en onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

3. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond, te weten: wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven, wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten, wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang, op grond van een gerechtvaardigd belang of om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen.

De persoonsgegevens van wie met ons in een contractuele relatie staat (waaronder cliënteel, leveranciers,…) worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten. Het niet-verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken.

De persoonsgegevens van de geadresseerden van onze nieuwsbrief worden verwerkt op grond van de gegeven toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken door uit te schrijven via de link vermeld onderaan de nieuwsbrief of door ons te contacteren op info@schock-belgie.be. Het inschrijven op onze nieuwsbrief impliceert toestemming met de verwerking van de daarbij aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (m.b.t. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) worden enkel verwerkt indien de betrokkene uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven of bij één van de andere voorwaarden zoals opgenomen in de GDPR.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schock-belgie.be.

4. Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, boekhoudkundige gegevens waaronder rekeningnummer en financiële informatie, rijksregisternummer, btw- en/of ondernemingsnummer, informatie i.v.m. werksituatie, toestand van sociale zekerheid en gerelateerde informatie, loongegevens, familiale toestand, burgerlijke staat, afbeeldingen, beeld- en geluidsopnames, locatiegegevens, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website.

Deze lijst kan in functie van wettelijke bepalingen en de functionele noden nog aangepast worden.

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden (inclusief externe dienstverleners en andere entiteiten in de groep) overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy.

Wij eisen van derden dat zij uw persoonsgegevens adequaat beveiligen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens zijn de volgende: de geregistreerde persoon zelf, ondernemingen en particulieren, gerechtelijke instanties, overheidsdiensten, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, IT-dienstverleners, communicatiebureaus, vertalers, sociaal secretariaat, externe preventiedienst en andere dienstverleners van Schöck België BV.

In geen geval zullen gegevens die Schöck België BV zelf verzamelt, worden verkocht of verhuurd aan derden.

6. Periode van bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijze nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor wij de gegevens gebruiken, met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.

7. Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een kopie te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schöck België BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schock-belgie.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Toezichthoudende autoriteit

Eventuele klachten kan u indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

9. Beveiliging van gegevens

Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingplicht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schöck België BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@schock-belgie.be.

10. Toepasselijke wetgeving

Dit Privacybeleid is onderhevig aan en dient te worden uitgelegd volgens de wetgeving van Belgisch recht en alle andere in de Europese Unie toepasselijke wetgeving.

11. Cookies

Schöck België BV maakt ook gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker van de website weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Meer info kan je hierover vinden in het Cookiebeleid, dat deel uitmaakt van dit Privacy beleid en dat op deze website wordt uiteengezet.